NOWOŚCI FILATELISTYCZNE  do tematu "Łowiectwo"

 

Na niniejszej stronie zamieszczane będą nowości filatelistyczne, głównie krajowe, które można wykorzystać w zbiorze filatelistycznym o tematyce łowieckiej.

Kolekcjonerów, nie tworzących  eksponatów wystawowych, ocenianych skrupulatnie na wystawach przez sędziów filatelistycznych, będą, być może, intrygowały niektóre walory filatelistyczne, zaliczone przeze mnie do "łowieckich". Takie wątpliwości mogą budzić, pokazane niżej,  znaczki upamiętniające 600. rocznicę urodzin Jana Długosza, czy seria znaczków z chronionymi, "niełownymi" sowami.

W filatelistyce tematycznej, walor filatelistyczny na pozór nie mający związku  łowiectwem, umiejętnie opisany, właściwie skojarzony z tematem, może z powodzeniem dokumentować wiele ciekawych zdarzeń historycznych, opowiadać o dawnych polowaniach, zwierzynie i myśliwych.

Jan Długosz   (1415-1480) został umieszczony w poniższych nowościach, ponieważ był jednym z pierwszych kronikarzy opisujących polskie łowiectwo. W „Rocznikach, czyli w Kronice słynnego Królestwa Polskiego” informuje : Od czasów Chrobrego w całym kraju myślistwo należało do panującego, innym nie godziło się nawet w dobrach własnych polować. Natomiast puchacz  "Bubo bubo" i inne sowy były, jeszcze przed II wojną światową, często wykorzystywane do polowań na drapieżniki skrzydlate. Feliks Gieruszyński w 1911 r. pisał
w "Najważniejszych wiadomościach z dziedziny łowiectwa i rybołówstwa":  "Puchacza ustawia się na słupku na zrębie lub polu, a ukryty w budce myśliwy strzela przylatujące do puchacza ptaki."

 
 

Ptaki Singapuru i Polski

autorzy projektów znaczków: Andrzej Gosik i Sonny Lee
liczba znaczków: dwa w bloku
wartość: 3,30 zł każdy
nakład: 120 000 szt. każdego
technika druku: offset
format znaczków: 31,25 x 39,5 mm
format bloku: 90 x 70 mm
papier: fluorescencyjny
data wprowadzenia do obiegu: 30 października 2019 r.

nr 5021-5022

(na podstawie opisu Poczty Polskiej)

   

   
 

Jubileusz "Łowca Świętokrzyskiego"

1989-2019

   

Z okazji 30-lecia kwartalnika kieleckich myśliwych - "Łowca Świętokrzyskiego" wydany został arkusz znaczków tzw. "Mój znaczek", na którym przedstawiono:

 

- honorową odznakę "Łowca Świętokrzyskiego" nadawaną współpracownikom za zasługi dla czasopisma,

- fotografię redaktora naczelnego pisma Janusza Romana Marjańskiego, piastującego tę funkcję od 17 lat,

- jedną z okładek (uproszczoną) czasopisma.

 

Wydanie ma charakter indywidualnych życzeń składanych zespołowi redakcyjnemu od autora pomysłu i projektanta znaczków - Krzysztofa Mielnikiewicza.

 
   

Jubileusz "Łowca Świętokrzyskiego"

1989-2019

   

Z okazji 25-lecia kwartalnika przemyskich i krośnieńskich myśliwych - "Łowca Galicyjskiego" wydano dwa arkusze znaczków tzw. "Mój znaczek". Inicjatorem wydania jest O. Tomasz Nogaj, misjonarz, myśliwy, łucznik, autor książki "Dwie ambony" i licznych artykułów w prasie łowieckiej. Arkusze znaczków wydały redakcja "Łowca Galicyjskiego" i ZO PZŁ w Przemyślu.

Na znaczkach:

- Henryk Karnas - redaktor naczelny ŁG, członek honorowy PZŁ,

- rewers medalu okolicznościowego wydanego z okazji jubileuszu,

- herby okręgów (przemyskiego i krośnieńskiego) wydających kwartalnik.

Na znaczkach:

- avers medalu okolicznościowego wydanego z okazji jubileuszu

- oznaka PZŁ,

 okładka jubileuszowego numeru Łowca Galicyjskiego,

   

XIII Krajowy Zjazd Delegatów

Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ

   

Z okazji XIII Krajowego Zjazdu Delegatów KKiKŁ PZŁ

wydane zostały poniższe walory filatelistyczne:

1) znaczki do personalizacji "Mój znaczek" przedstawiające:

- rewers medalu, wybitego przez firmę NEST z Pruszkowa z okazji zjazdu, na którym widnieje płaskorzeźba przedstawiająca profil głowy kpt. Józefa Władysława Kobylańskiego - prekursora kolekcjonerstwa łowieckiego,

- oznakę Oddziału Warszawskiego Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej, autorstwa Mateusza Krupińskiego,

- odznakę "Towarzystwa Racyonalnego Polowania" w Płocku, założonego w 1898 r.

2) dwie kartki pocztowe beznominałowe

3) R-kę polecenia z napisem "Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Oddział Warszawski"

4) datownik okolicznościowy z informacją o zjeździe i logo oddziału warszawskiego klubu.

 Na kartkach podano podstawowe informacje o KKKiKŁ PZŁ i o "Towarzystwie Racyonalnego Polowania" w Płocku oraz oznaki i odznaki tych organizacji.

Pomysł wydania  i projekty walorów filatelistycznych są   autorstwa Krzysztofa Mielnikiewicza

 

   
   
   
Różne warianty ostemplowań kart i znaczków personalizowanych
 

Włodzimierz Tomek

leśnik, myśliwy, kolekcjoner

Ciężkowice 29 marzec 2019 r.

   
   

Oddział Tarno0wski KKiKŁ PZŁ z okazji konferencji pt. "30 lat Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach: historia, ludzie, przyszłość" wydał dwa arkusze okolicznościowych znaczków poświęconych pamięci Włodzimierza Tomka w nakładzie po 11 arkuszy. Inicjatorem wydania jest Jerzy Błyszczuk - skarbnik klubu.

Znaczki przedstwaiają:

- portret przyrodnika, twórcy muzeum  Włodzimierza Tomka z kuną,  pędzla Dymitra Filimonowa,

- odznakę tarnowskiego oddziału KKiKŁ PZŁ,

- spreparowane bataliony z kolekcji Jerzego Błyszczuka,

- awers medalu z podobizną Włodzimierza Tomka wydanego przez kolekcjonerów tarnowskich,

- spreparowanego jarząbka z zasobów muzealnych,

- pomnik św. Huberta z Ciężkowic.

 

W służbie ludziom i przyrodzie - działalność patriotyczna oraz społeczno-przyrodnicza myśliwych i przyrodników

 

Dla upamiętnienia I Ogólnopolskiej konferencji Naukowej "W służbie ludziom i przyrodzie - działalność patriotyczna oraz społeczno przyrodnicza myśliwych i leśników filateliści obecni na tym spotkaniu wydali w kilku egzemplarzach dwa arkusze spersonalizowanych znaczków pocztowych, nawiązujących do omawianych podczas konferencji referatów. W wykładach naukowcy z różnych ośrodków naukowych (Lublin, Poznań, Olsztyn) oraz  leśnicy i myśliwi badający historię łowiectwa i leśnictwa przedstawili sylwetki ludzi walczących o wolność Polski, a przy tym zasłużonych dla leśnictwa i łowiectwa. Projektantem znaczków i pomysłodawcą wydania jest Krzysztof Mielnikiewicz

 
   

Na znaczkach zostali przedstawieni:

Władysław Janta - Połczyński (1854-1946) - twórcę wielkopolskiego łowiectwa, założyciela w 1906 r. Towarzystwa Łowieckiego w Poznaniu, a w 1920 Polskiego Związku Myśliwych. Autora wielu książek, redaktora i założyciela czasopism łowieckich "Łowca Wielkopolskiego" i "Łowiectwa Polskiego". Władysław Janta - Połczyński był aktywnym uczestnikiem walk o niepodległość Polski, pisarzem łowieckim, za co otrzymał tytuł członka honorowego Polskiego Związku Łowieckiego.

Kpt. Józefa Władysław Kobylański (1892-1971) wybitny myśliwy, autor kilkudziesięciu książek i kilkuset artykułów prasowych, uczestnik walk niepodległościowych podczas I i II wojny światowej, prekursor kolekcjonerstwa łowieckiego, więzień oflagów Dorsten VI E i Doessel VIB, z których uratował kilkanaście skrzyń dokumentów obozowych i przekazał archiwum Wojska Polskiego oraz muzeom. Organizator życia łowieckiego w oflagach.

Józef Rivoli (1838-1926), przewodniczący Wydziału Leśnego Centralnego Towarzystwa Gospodarczego. W latach 1873–1875 był wykładowca w Wyższej Szkole Rolniczej w Żabikowie. Twórca i wydawca „Przeglądu Leśniczego”. Projektant i znawca gospodarstw leśnych w Wielkopolsce, Galicji i Królestwie Polskim, organizator sekcji leśnej Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego. Pierwszy prodziekan Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego. W roku 1923 otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego.

Wiesław Antoni Szczerbiński (1900 - 1972 ) - uczestnik Powstania Wielkopolskiego i wojny polsko-bolszewickiej. Więzień oflagów XI A Osterode, IIB w Arnswalde, IIC Woldenberg, gdzie brał udział pracach kół leśników i myśliwych, pisał książki łowieckie, organizował bibliotekę obozową. Po wojnie kierował Katedrą Gospodarstwa Łowieckiego. Członek Komisji Nauk Leśnych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Sekcji Ekologii Zwierząt Łownych Komitetu Ekologicznego PAN, Komitetu Nauk Leśnych PAN, Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa, Komisji Hodowlanej przy Radzie Naczelnej Polskiego Związku Łowieckiego. Był twórcą podstaw nowoczesnego łowiectwa opartych na zasadach ekologicznych. Opublikował około 150 pozycji z których połową są prace o łowiectwie.

Adam Loret (1884-1939)- specjalista z zakresu urządzania lasu. Od 1925 r. dyrektor Warszawskiej Dyrekcji Lasów Państwowych, a od 1934 pierwszy dyrektor naczelny Lasów Państwowych. Loret zintegrował i uporządkował strukturę administracyjną Lasów Państwowych i przeprowadził pierwszą inwentaryzację zasobów leśnych Polski. Był współorganizatorem nowoczesnego przemysłu drzewnego. Opracował koncepcję samowystarczalności ekonomicznej Lasów Państwowych (Wikipedia). Zginął z rąk NKWD.

Na jednym ze znaczków pokazano kartę pocztową wydaną z okazji Tygodnia Lasu i Wystawy Leśnej 12-18.09 . 1943 r. zorganizowanej w Oflagu II C Woldenberg. Znaczek jest upamiętnieniem działalności myśliwych i leśników w lagrach i oflagach niemieckich podczas II wojny światowej. Szerzej o tej działalności pod linkiem http://www.kulturalowiecka.pl/wyklady/Mysliwi_w_Oflagach.pdf.
Znaczki i arkusiki zaprojektował Krzysztof Mielnikiewicaz

   
 

Pionierzy ochrony bioróżnorodności Polski

autorka projektów kartek: A. Tobolczyk
wartość: A (na zwykła przesyłkę)
nakład: po 8 000 szt.
technika druku: offset
format kartek: 148 x 105 mm
data wprowadzenia do obiegu: 30 sierpnia 2018 r.

Na kartce znaczek z wizerunkiem prof. dr. hab. Władysława Szafera   (ur. 23 lipca 1886 w Sosnowcu, zm. 16 listopada 1970 w Krakowie) – polskiego botanika, profesora UJ (w latach 1936–1938 rektora), dyrektora krakowskiego Ogrodu Botanicznego, wieloletniego dyrektora Instytutu Botaniki UJ.

Wydany z tej okazji stempel okolicznościowy pokazuje okazy chronione, kozicę i dziewięćsiła tatrzańskiego

Prof. Szafer w młodości polował okazjonalnie, wychował się w rodzinie myśliwskiej, współpracował z Polskim Związkiem Łowieckim, a w Państwowej Radzie Ochrony  Przyrody (1926-1949), której przewodniczył zasiadali wybitni myśliwi. Za ogromne zasługi na niwie łowieckiej prof. W. Szafer otrzymał najwyższe odznaczenie łowieckie  (1946 r.), "Złom", a 29 czerwca 1947 roku Walne Zgromadzenie nadało mu tytuł  Członka Honorowego Polskiego Związku Łowieckiego

 

 

Na kartce znaczek z wizerunkiem  Eugeniusza Janoty  (ur. 31 października 1823 w Kętach, zm. 17 października 1878 we Lwowie) – polskiego animatora ruchu turystycznego, taternika, przyrodnika, badacza folkloru góralskiego, obrońcy praw zwierząt.
Wraz z doktorem Maksymilianem Nowickim profesorem zoologii na uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie zaangażował się w ochronę tatrzańskich zwierząt - kozic oraz świstaków tatrzańskich. Przeprowadzili wspólnie akcję uświadamiającą wśród polowacy (kłusowników). Był  z prof. M. Nowickim założycielem straży myśliwskiej, do której zwerbował słynnych kłusowników - Jędrzeja Walę i Macieja Sieczkę.

 

IV Kongres Kultury Łowieckiej w Pułtusku

15-17 czerwca 2018 roku

   

Z okazji 95-lecia PZŁ i IV Kongresu Kultury Łowieckiej organizatorzy wydadzą dla uczestników kongresu zestaw pamiątek kolekcjonerskich, w tym 4 walory filatelistyczne: 2 kartki pocztowe, arkusz znaczków spersonalizowanych , datownik okolicznościowy oraz znak polecenia R-kę, niepokazaną w niniejszym zestawie. Poniżej przedstawione walory są jeszcze projektami, ale finalnymi i takie zostaną zlecone do wykonania Poczcie Polskiej

   
   
Projekty kartki pocztowych ze znaczkami personalizowanymi i ostemplowaniem filatelistycznym, jakiego będzie można dokonać na kongresie Znaczki spersonalizowane, które wydane zostaną dla uczestników kongresu
   
 
XI Krajowy zjazd Delegatów Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ
   

Z okazji XI Krajowego Zjazdu Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej, który odbył się w Kozłówce 24 czerwca oraz jubileuszu 45-lecia klubu Poczta Polska wydała 3 znaczki spersonalizowane w arkusiku 9. znaczkowym, tzw. "Mój znaczek", okolicznościową nalepkę polecenia (R-kę) z oznaką klubu, datownik okolicznościowy z symbolami klubowymi oraz dwie kartki pocztowe beznominałowe korespondujące graficznie z pozostałymi znakami.

Inicjatorem wydania pomysłodawcą i tematyki  ww. walorów był Krzysztof Oleszczuk prezes oddziału lubelskiego KKiKŁ PZŁ. Opracowanie graficzne znaczków, kart i stempla jest Sławomir Olszyński. Rysunki  wykonali p. Anna Fic-Lazor (rogacz) i Stanisław Ostański (polowanie).

Nakład kart po 400 szt., nakład znaczków 125 arkuszy po 9 znaczków.

Podczas trwania imprezy funkcjonowała poczta samochodowa na trasie Kamionka-Lublin.

   
   
Naczelnik poczty w Kamionce p. Małgorzata Szymanek przekazuje Krzysztofowi Oleszczukowi i Krzysztofowi Mielnikiewiczowi worek pocztowy z przesyłkami do przewiezienia na trasie Kozłówka-Lublin 1.
 
Psiarze Galicji  
   

Z okazji  IV Krajowej Wystawy Psów Ras Myśliwskich, I Międzynarodowego Konkursu Pracy Tropowców i Posokowców, Wystawy Tradycji i Kultury Łowieckiej zorganizowanej przez Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej w Rzeszowie działacze kynologiczni okręgu rzeszowskiego PZŁ wydali w nakładzie 200 egzemplarzy kartkę pocztową beznominałową upamiętniającą te wydarzenia. Projekt kartki wykonał Tomasz Kliś. Niestety kartka ciekawa pod względem graficznym jest dla filatelistów bezużyteczna z uwagi na brak miejsca na naklejenie znaczka pocztowego i miejsca na ostemplowanie okolicznościowe.
   

Wydanie trzech numerów czasopisma "Psiarze Galicji", o którym pisałem w zakładce "Nowości wydawnicze" redaktor naczelny periodyku Tomasz Kliś upamiętnił znaczkami spersonalizowanymi typu "Mój znaczek". Nakład w liczbie ok. 100  pasków został rozprowadzony w subskrypcji.

 

 
Podlaskie Diany  

Z okazji I Międzynarodowych Spotkań Kresowych Dian, które odbyły się w Białowieży w dniach 3-4.06.2017 roku wydane zostały przez Pocztę Polską 3 znaczki spersonalizowane
w arkuszu (3x3) dokumentujące to wydarzenie.

Znaczki zilustrowano:

1. Rzeźbą Diany ze zbiorów w Luwrze, dłuta Rene Fremina (1672-1744) z 1717 roku.2. Oznaką Podlaskich Dian wzorowaną na obrazie Diana łowczyni pędzla Guillume Seignaca.3. Obrazem Diana łowczyni pędzla Guillume Seignaca (1870-1924), olej na płótnie, zbiory prywatne.

 


Znaczki wydano
z inicjatywy Krzysztofa Mielnikiewicza, za zgodą Alicji Milewskiej - prezes stowarzyszenia.

 

 

"Król Puszczy Białowieskiej"

Urząd Pocztowy: Hajnówka 1.

Termin stosowania: od 2016.12.01. do 2017.11.30.

Polowania na żubry były przywilejem  monarchów. Losy tych największych łożyskowców z rodziny wołowatych, rzędu parzystokopytnych są nierozerwalnie związane
z historią polowań.  Pierwszą książką zaliczaną do litera-tury łowieckiej jest „Pieśń o żubrze” Mikołaja Hussowskiego (1475 – po 1533). Słynne polowania na żubry Władysława Jagiełły,  Zygmunta Augusta, niechlubne łowy Sasów, wreszcie rosyjskich carów  to cała epopeja łowiecka. Obecnie żubr jest pod ochroną, zapoczątkowaną w okresie międzywojennym przez Jana Sztolcmana, myśliwego i założyciela "Łowca Polskiego"

Datownik okolicznościowy ze zmienną datą.
   

2016.05.27. Kamienna Góra 1.
54 Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny w Krzeszowie "Dolny Śląsk - zapraszamy w Sudety". Cietrzew w Sudetach Zachodnich.

Cietrzew (Lyrurus tetrix L.) , ptak z rzędu grze-biących, z rodziny kurowatych był gatunkiem łownym (poza okresem ochronnym) do 1 kwietnia 1995 r. Re-gionalnie zwany jest ciecierem, ciecierukiem, cieć-wierzem. Polowanie na tokach cietrzewich było, obok pod--skakiwania głuszca, zaliczane do kultowych polo-wań na ptactwo, a opisy łowów znajdujemy u J. Ej-smonda, S. Krzywoszewskiego, J. Weyssenhoffa, W. Kor-saka, L. P. Pomarnackiego i innych znakomitych pisarzy - myśliwych.

   

2016.02.28. Warszawa 1.
IV Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym".

Na rysunku przedstawiono trop przedniej łapy rzekomo wilka, która posiada pięć palców, z tym że piąty na tropie jest niewidoczny (szczątkowy, znajduje się wysoko i nie zostawia śladu).

Niestety, rysunek jest podobny do tropu psa. U wilka, linia poprowadzona między opuszkami ich nie przecina, a opuszka tylna na tropie jest narysowana  za wysoko.

 

2015.11.30. Nowa Brzeźnica.
600. rocznica urodzin Jana Długosza.

Nr kat. 4658 Nominał 1,75 zł Nakład: 360 000 szt. Technika druku: rotograwiura, papier fluorescencyjny, projekt: Jacek Konarzewski. Na znaczku przedstawiono podobiznę Jana Długosza na tle panoramy Krakowa, wg drzeworytu z "Kroniki świata" Hartmanna Schedla. Dane z www.kzp.pl

Jan Długosz   (1415-1480) jest jednym z pierwszych kronikarzy piszących też o łowiectwie. W „Rocznikach, czyli w Kronice słynnego Królestwa Polskiego” napisał : Od czasów Chrobrego w całym kraju myślistwo należało do panującego, innym nie godziło się nawet
w dobrach własnych polować
.

 
 

Polskie ptaki (sowy).

Nr kat. 4645 - 4648 Nominał 2,35 zł, nakład po 240 000 szt. Technika druku - offset i suche tłoczenie. Papier fluorescencyjny, projekt Marzanna Dąbrowska. Na znaczkach widnieją sowy: 4645 - Puchacz (Bubo bubo), 4646 - Włochatka (Aegolius funereus), 4647 - Płomykówka (Tyto alba), 4648 - Puszczyk mszarny (Strix nebulosa).

Puchacz "Bubo bubo", jeszcze przed II wojną świa-tową, był wykorzystywany do polowań na drapieżniki skrzydlate. Feliks Gieruszyński w 1911 r. pisał w "Naj-ważniejszych wiadomościach z dziedziny łowiectwa i ry-bołówstwa":  "Puchacza ustawia się na słupku na zrębie lub polu, a ukryty w budce myśliwy strzela przylatujące do puchacza ptaki."  Dane z www.kzp.pl.

   

"Cytaty". 23.09.2015 r.

Nr kat. 4640 - 4641 Nominał po 2,35 zł .Nakład 240000 szt. znaczków z ogarem  i 360000 znaczków
z krokodylem, nie pokazanym na stronie. Technika druku offset, papier fluorescencyjny, projekt Jacek Ko-narzewski .

Ogary poszły w las  stało się przysłowiem i znalazło miejsce wśród znanych cytatów zaprezentowanych na znaczkach.. U dołu pomysłowo wykonana grafika na ko-pertach FDC.

   
 

Stefan Żeromski (1864-1925) w „Popiołach”: daje opis polowania z gończymi: Ogary poszły w las. (...) Nagły, daleki, jadowity głos drgnął w lasach. Za pierwszym ozwał się drugi, rzewny i czysty niby miąższy tenor. (...) Psy gonią. (...) W istocie słychać już było dźwięk dwu głosów; Niemna i Wisły, ale tak daleko, gdzieś w ciepłej kniei, na południowym łańcuchu gór, że tylko młode ucho mogło rozróżnić to granie. Echo płynęło z wolna, jakby w znużeniu, ale zbliżało się ciągle Nim jedno leśnych krańców dosięgło, już płynął w pościgu rzeźwy huk niby muzyka złowroga, pełna dzikiego czaru, gwałtu i siły...

 

2015.07.30. Suwałki 4.
"Rok Alfreda Wierusza Kowalskiego".

Alfred Wierusz Kowalski (1849-1915) był przedsta-wicielem monachijskiej szkoły malarstwa. Wśród myś-liwych zyskał uznanie za obrazy przedstawiające wyjaz-dy i powroty z polowań. Artysta zasłynął też jako autor licznych obrazów przedstawiających samotne wilki w zi-mowej scenerii oraz napady wilków na sanie ciągnięte przez targane strachem konie. Z okazji stosowania datownika okolicznościowego wydano pocztówkę oko-licznościową, a korespondencję przewieziono pocztą kon-ną.

   

2015.06.27. Miastko 1.

50 Lat Koła PZF w Miastku.

Jubileusz Koła Filatelistycznego w Miastku okraszono stemplem okolicznościowym z wizerunkiem dzika (Sus scrofa), licznego dziś czarnego zwierza, posiadacza szabel i fajek. Kartka pocztowa beznominałowa dodana do stempla i znaczka tworzy, ciekawą dla myśliwego - filatelisty, całość pocztową. Sądzę, że połączenie motywu łowieckiego z fila-telistycznym jest pomysłem członka dwóch organizacji PZF i PZŁ, z którym kilka lat temu miałem okazję rozmawiać telefonicznie.
 

   

2015.06.12. Police 1.
IX Spotkanie Integracyjne Młodych Filatelistów Pomorza Zachodniego.

Żuraw zwyczajny (Grus grus L.) odbudowuje swoją liczebność dzięki całkowitej ochronie i ochronie biotopów żurawia. Niegdyś gatunek łowny. Cygański dawał recepty w  "Myślistwie ptaszym" z 1584 r.  Żórawi jakim sposobem masz dostawać . Pisał też, że:

Pierze za czapkę a mięso do stołu,
Żoraw pożytki te daje pospołu.
Iako go dostać te książeczki czytay,
Będzie w twych ręku iedno pilnie pytay.

   

2015.06.05. Nałęczów 1.
53. Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filate-listyczny. Finał. "Teraz Lubelskie, a Nałęczów jego perłą".

W rysunku datownika okolicznościowego widnieje skaczący jeleń - element herbu województwa lubel-skiego. Jeleń w herbie i na pieczęciach Lubelszczyzny wymieniany jest już przez Długosza, który w "Rocz-nikach" pisał, iż chorągiew widziana pod Grunwaldem "miała za herb jelenia z rozłożystymi rogami w polu czerwonym". Od Długosza wiemy też, że "Ziemia Lu-belska nosi w polu czerwonym jelenia rogatego do skoku wspiętego, którego kark zdobi korona złota".

 

 

Krzysztof Mielnikiewicz

 

 

 

 

 

copyright: Krzysztof Mielnikiewicz

wszelkie prawa zastrzeżone

licznik odwiedzin: